I. Определения

Описаните в този раздел определения се отнасят до Общите условия за използване на платформата «Bagstop.club», които уреждат правилата и разпоредбите за съхранение на багаж и други услуги, предоставяни от https://bagstop.club, както и отговорностите на потребителите на тази платформа.

Bagstop.club е част от компанията «BAGSTOP Ltd», която е доставчик на багаж и други услуги през уебсайта https://bagstop.club.

«Пазител» е потребител на платформата, регистриран на сайта https://bagstop.club, предоставящ услугата по съхранение на багаж и други услуги, предвидени в договора, сключен между него и BAGSTOP Ltd Bagstop.club.

«Клиент» е потребител на платформата, регистриран на сайта https://bagstop.club, който изисква и резервира услуги за съхранение на багаж, както и други възможни услуги, свързани с престоя му на територията на друг град /държава.

Всеки потребител, регистриран на уебсайта https://bagstop.club, както в качеството си на „Пазител”, така и в това на „Клиент”, е изцяло отговорен за предоставянето и съответно използването на услуги, съгласно настоящите условия.

«Услуга» – това е част от възможностите, предоставени от сайта https://bagstop.club (при условие че Bagstop.club не е една от страните), в частност във връзка с временното съхранение на багаж от страна на Пазителя, който е собственост на Клиента.

«Съхранение» е услуга, резервирана и заплатена през уебсайта https://bagstop.club, която Пазителят се задължава да извърши спрямо Клиента във връзка с получения багаж.

«Други услуги» – списък на допълнителните услуги, предоставяни от Пазителя, които могат да включват: портиерски услуги, трансфер на багаж и други услуги, заявени и платени през уебсайт https://bagstop.club.

«Резервация» е услуга, предоставяна от Bagstop.club, с чиято помощ потребителите на сайта имат достъп до системата за резервация на място за съхранение на багаж, също така до различни услуги, както и тяхното плащане през уебсайта https://bagstop.club.

«Плащане» е сумата, която Клиентът заплаща на Пазителя при използване на сайта https://bagstop.club, нейният размер съответства на количеството багаж и продължителността на съхранението му в помещенията на Пазителя, както и на размерът и количеството на другите услуги, използвани от Клиента.

«Блокиране на потребителя» е мярка, която се прилага в случай на нарушаване от страна на Потребителя на едно или няколко правила, определени от настоящите Условия.

«Забранени артикули» – всякакви предмети, материали, стоки, чието транспортиране и съхранение е забранено от законодателството на държавата, на чиято територия оперира Пазителя, както и такива, които са потенциално опасни за другите.

II. Услуга

Платформата Bagstop.club, чрез своя уебсайт https://bagstop.club, предоставя:

 • възможност за взаимодействие между Клиенти и Пазители, предоставящи услуги по съхранение на багаж и други услуги, предвидени в споразумението с https://bagstop.club;
 • услуги по резервиране, обработка и оформяне на запитвания и управление на плащанията.

III. Използване на услугата

За да ползват услугите на платформата Bagstop.club, както в качеството си на Пазител, така и в това на Клиент, потребителите трябва да си направят личен профил, като преминат задължителната процедура по регистрация на уебсайта https://bagstop.club. По време на регистрацията, потребителите предоставят своите лични данни, необходими за активиране на достъпа, и потвърждават, че възрастта им по време на регистрацията е най-малко 18 години.

Bagstop.club не носи отговорност за неточни данни, предоставени от потребителите, както и за информация, която е умишлено изкривена с цел измама.

IV. Съхранение на багаж

Целта на услугите за съхранение на багаж, предоставени от платформата Bagstop.club, е Клиентът да може да предаде за временно съхранение и да вземе обратно багажа си в посоченото от него време и час в резервацията му на сайта https://bagstop.club, от Пазителя; и Пазителя, от своя страна, да приеме багажа на Клиента, да го премести на място, предназначено за временно съхранение, и да го предаде на Клиента в рамките на времето и датата, посочени в резервацията, направена на https://bagstop.club.

V. Предаване за съхранение

При предаване на багаж за съхранение, Клиентът трябва да попълни и подпише специален формуляр, предоставен от Пазителя, който потвърждава, че багажът е бил предаден и приет, както и информацията, необходима за получаването му, включително номера на поръчката или номера на пломбата на багажа или да се подпише в графа, че багажът е предаден и приет.

VI. Предмет на съхранение

Пазителят приема за временно съхранeние различни предмети, собственост на Клиента, принадлежащи към категорията „багаж”, като Клиентът предварително е направил резервация и е платил за тази услуга през платформата Bagstop.club. Това могат да бъдат куфари, чанти, раници, работни чанти, пакети и други опаковани стоки или предмети, за които няма законови забрани и/ или ограничения. Клиентът поема пълната отговорност за пригодността на предмета на неговото имущество за съхранение и спазването на законовите изисквания към тях.

VII. Предмети, забранени за съхранение

Ние не предоставяме услуги за съхранение на имущество на клиенти на Bagstop.club, ако то принадлежи към списъка по-долу, в това число забранени и/или класифицирани като опасни предмети, материали, вещества от действащото законодателство на страната, в която Пазителят работи. Пакетирането, съхранението и транспортирането на стоки, които могат да застрашат здравето и живота на други хора или околната среда, също са строго забранени.

Bagstop.club предоставя подробен и изчерпателен списък на предметите, собственост на Клиента, които не се приемат за съхранение:

 • Оръжие
 • Наркотици и психотропни вещества
 • Запалими вещества, пиротехника
 • Животни и растения (живи или мъртви)
 • Насипни материали
 • Скъпоценни, полускъпоценни метали и камъни
 • Антики и произведения на изкуството
 • Пари и ценни книжа, важни документи
 • Порнографски материали
 • Отпадъци и бързо разлагащи се, с лоша миризма вещества и продукти.

VIII. Безопасност

Тази точка се отнася за Пазителите, които са длъжни да проверяват предадения им за съхранение багаж за наличие на забранени предмети, материали и/ или вещества, като предварително са уведомили за това Клиента, след което да съхраняват багажа до указания срок.

IX. Гаранции и отговорности

Bagstop.club и Пазителят не носят отговорност за ценности, оставени в багажа, предаден за временно съхранение, които надвишават сумата, отпускана като гаранция на Клиента от Bagstop.club, в случай на повреда или загуба на неговото имущество по време на услугата по съхранението му, платена през сайта https://bagstop.club.

Също така, Пазителят не носи отговорност за разходите, свързани с доставката на багажа на Клиента до мястото за временно съхранение.

1. Фирма Bagstop.club гарантира изплащането на установената в качеството ѝ на гаранция сума за щети по съдържанието на багажа на Клиента, в случай че Клиентът не е нарушил едно от условията или ограниченията, съдържащи се в раздели VII и IX от настоящите Общи условия. Потребителите трябва внимателно да прочетат всички условия и ограничения за съхранение на багаж, преди да направят резервация на уебсайта https://bagstop.club, с цел предотвратяване на различни конфликтни ситуации.

2. С регистрацията си на платформата Bagstop.club, потребителите се съгласяват, че окончателното решение за изплащане на гарантирана сума за загуба или повреда на багажа на Клиента, както и решенията по други конфликтни ситуации, се вземат от BAGSTOP Ltd «Bagstop.club», като се осланя на настоящите Условия, както и на правилата на български законодателство и правата на гражданите. Решението на «Bagstop.club» по подобни въпроси е окончателно и задължително за всички потребители на платформата, но може да бъде уточнено със съответните инстанции.

Освен това потребителите на платформата Bagstop.club дават съгласието си за това, че:

а) си запазваме правото да оттеглим гаранцията по всяко време преди предявяването на иска и след оттеглянето ѝ нови претенции няма да бъдат разглеждани;

б) нашите задължения за компенсиране на щети, нанесени на багажа на Клиента в размер на фиксирана сума, са гаранция за сигурността на нашите услуги. Това плащане е гаранция за отговорност между потребителите и не представлява предложение за застраховане на имуществото на Клиентите, нито представлява застрахователен договор.

3. Само онези потребители на платформата Bagstop.club, които спазват всички Условия за ползване на тази услуга, включително условията на доставка, съхранение и получаване на багаж и условията за съдържанието му, имат право на гаранционно плащане. Ако не желаете или поради някаква причина не можете да изпълните някое от тези Условия, трябва да ни уведомите за това, в този случай гаранцията няма да се отнася за вас.

Съответно, можете да се възползвате от гаранционно плащане, ако:

а) Вашата възраст по време на регистрацията е не по-малко от 18 години и сте претърпели материални щети, във връзка с повреда или загуба на багаж, за който сте направили резервация и сте платили през уебсайта https://bagstop.club, по време на периода на съхранение на територията на Пазителя; вие сте регистриран потребител на платформата Bagstop.club; за изпълнението на поръчката сте използвали само тази платформа;

б) вие сте Пазител (кредитор, собственик или наемател на мястото за съхранение) или Клиент и сте собственик на всички стоки, за които се разглежда възможността за получаване на гаранционно плащане;

в) вие сте положили всички усилия да разрешите конфликтната ситуация и да си възвърнете загубите:

 • по взаимно съгласие с другата страна;
 • в случай на съмнение за кражба и други престъпни деяния или незаконни дейности от всякакъв характер: свързали сте се с местните органи на реда, които са провели наказателно разследване, подали сте иск за обезщетение към всички възможни застрахователни дружества или други органи, включително държавни, което е възможно само след провеждане на подобно разследване;
 • като сте подали искове към различни застрахователни дружества, които имат застрахователни задължения по отношение на засегнатата страна;

г) нямате възможност да получите каквото и да е плащане, от която и да е застрахователна компания или трета страна по отношение на щети, понесени по време на съхранението на багажа;

д) не предявявате никакви претенции по която и да е от следните точки:

 • вие сте подали повторно молба за обезщетение на вреди посредством гаранционно плащане, след като Bagstop.club е отхвърлило Вашето първоначално заявление;
 • изпратили сте запитване за компенсиране на щети посредством гаранционното плащане по-късно от 1 (една) седмица от деня, в който е настъпила вредата;

е) вие сте готови:

 • да ни предоставите данни за застраховката на вашата собственост в която и да е застрахователна компания, включително вашата кореспонденция по отношение на претенциите, които имате към застрахователната компания за вреди, причинени от повреда или загуба на имущество, въз основа на застрахователен договор;
 • по решение на Bagstop.club за своя сметка да изпратите запитване до агенции за предотвратяване на измами или за обмен на застрахователна информация за достъп до данните и да разкриете цялата получена от тях информация, с изключение на тези данни, които не са от значение за случая;

ж) Bagstop.club няма причина да ви подозира в измама; но ако случаят е такъв, гаранционното плащане няма да бъде приложено във вашата ситуация, а вашият профил в платформата Bagstop.club ще бъде блокиран, в частност, ако:

 • сме получили информация от всеки компетентен източник (включително полицията или други държавни агенции), че възнамерявате или се опитвате да злоупотребявате с нашата гаранция;
 • знаем, че сте участвали в измамни или незаконни действия, включващи фалшиви застрахователни искове;
 • получим информация, че всяка повреда или загуба на вашата собственост, за която претендирате, че трябва да бъде покрита от нашата гаранция, е резултат от неправомерно или нечестно действие или бездействие от ваша страна;

з) оказвате пълно съдействие на всички разследвания и запитвания, които Bagstop.club провежда по отношение на ситуацията, която е довела до разглеждане на възможността за прилагане на гаранционното плащане.

4. Финансови гаранции. Като се вземат предвид условията, описани в предходните параграфи, както и ограниченията, посочени в раздел VII от настоящите Общи условия, BAGSTOP Ltd гарантира плащането на сума от 300 евро за всяка претенция за ремонт или замяна (по наша преценка) на имуществото на Клиента, платено на сайта https://bagstop.club, което е повредено или унищожено по време на съхранението му. Частите за замяна на багажа ще бъдат оценявани по тяхната текуща пазарна стойност минус амортизацията.

Моралните щети не се вземат предвид при оценката на стойността.

5. Процедура за получаване на гаранционни плащания.

В рамките на 7 дни от деня, в който сте открили загубата или щетата, за която искате да предявите претенция за гаранционно плащане, трябва да уведомите BAGSTOP Ltd посредством имейл или друго комуникационно средство, с което разполагате.

Неспазването на условията, посочени в тази клауза, ще анулира гаранцията. Трябва да съдействате, за да ни предоставите доказателства, свързани с вашата самоличност, както и със загубата или щетата, понесени от вас и свързаните с това обстоятелства.

Ако подозирате кражба или друга престъпна дейност, свързана с вашия багаж или с нанасянето на материални щети, преди да ни уведомите, трябва да се свържете с полицията в рамките на 48 часа след откриването на предполагаемото престъпление. Когато предявявате иск за обезщетение за вреди на Bagstop.club, бъдете готови да предоставите документ, потвърждаващ, че сте осъществили контакт с местните органи на реда.

След това, в рамките на три работни дни, ние ще се свържем с вас и ще ви уведомим, дали искането ви подлежи на разглеждане и ще ви предоставим един от трите отговора:

а) «Претенцията е невалидна», което означава, че претенцията ви не е покрита от гаранцията поради посочената/ите причина/и;

б) «Претенцията е в процес на разглеждане», което означава, че искането ви е преустановено, докато не бъдат предприети стъпките, описани в отговора, и те не са завършени. По правило това означава, че се очаква застрахователна претенция или наказателно разследване. По този начин вие сте отговорни за поддържането на контакт с полицията и /или застрахователната компания и /или друг агент или съответно лице, свързани с разследването, наказателното производство или съдебното дело;

в) «Претенцията отговаря на изискванията», което означава, че сме готови да разгледаме Вашето искане и имате 10 дни от получаването на нашия отговор, за да завършите стъпките в клауза 6.

6. Ако претенцията ви отговаря на изискванията, трябва да подадете иск в рамките на 10 дни от получаване на отговора ни. Искът трябва да включва:

a) подписана от вас декларация;

б) пълно описание на състоянието и основанието за възникване на претенцията с подробно описание на претърпените загуби и вреди, естеството и причината за възникването им, както и всички съпътстващи документи, разписки, съдържащи дати, други доказателства, както и документално доказателство за правото на собственост и декларираната стойност на повредените или изгубени артикули, дата на покупка, цени за ремонт и др.;

в) ако сте Пазител, то тогава потвърждение на вашето право на собственост или статута ви на наемател на помещенията;

г) заявление, съдържащо изчерпателна информация за всичко, което се е случило, включително дати и описание на действията, ако има такива, които са били предприети за разрешаване на проблема, по-специално, преговори с другата страна, участваща в резервацията, както и полицейски доклади и запитвания към застрахователни компании, включително и получените отговори;

д) декларация дали в дадената ситуация имате валидна застрахователна полица, гаранционен депозит или друг потенциален начин за възстановяване на щетите в съответната ситуация. Ако съществува застрахователна полица или друг механизъм за възстановяване на понесените щети, но той не се прилага, е необходимо да се посочат причините. Ако се прилага, трябва да се представят доказателства, че процесът на вземане е започнал. В този случай претенцията към Bagstop.club може да бъде преустановена, докато този процес не бъде приключен.

7. След получаване на пълния списък с информация и документите, посочени в предходната алинея, специалистите на «BAGSTOP Ltd», в максимално допустим обем, ще оценят тяхната релевантност и точност, преди да вземат решение за извършване на гаранционно плащане. Решението ще бъде взето в рамките на 90 дни от получаването на пълния иск. В рамките на оценката на пълния иск, Bagstop.club може по свое усмотрение да предприеме някое от следните стъпки:

а) да отмени гаранционните плащания; в този случай няма да бъдат разглеждани нови претенции, с изключение на тези, които вече се обработват и подлежат на преглед от специалистите (т.е. заявка по електронната поща вече е изпратена до нас); тези претенции ще бъдат третирани в съответствие с клауза 7 от раздел IX;

б) всички промени, свързани с плащанията за гаранция от BAGSTOP Ltd, ще бъдат показани на нашия уебсайт https://bagstop.club и по този начин ще ви бъдат съобщени, а използването на нашия уебсайт по подразбиране означава приемане на тези промени в уебсайта или услугите публикувани в него.

Х. Приемане, съхранение и връщане на багаж

Приемането на багаж за временно съхранение, както и неговото предаване след приключване на периода на съхранение, се извършва от Пазителя изключително и само на лицето, от чието име са направени резервацията и плащането през уебсайта https://bagstop.club. Или в момента на предаването Клиентът трябва да въведе името на получателя и да се подпише.

След като Пазителят получи багажа, той го съхранява срещу цена от 5 евро за 24 часа за едно място за съхранение. За отделните региони разходите са от 1,5 евро.

ХI. Връщане

В случай на анулиране от страна на Клиента на резервация, направена през сайта https://bagstop.club, в рамките на 24 часа преди започването ѝ, се извършва възстановяване в размер на 50% от общата сума, в други случаи не се извършва възстановяване.

XII. Съгласие за обработка на личните данни и приемане на условията

Всички потребители на сайта https://bagstop.club дават своето съгласие за обработка на лични си данни и също така приемат настоящите Условия за ползване на платформата Bagstop.club.

Настоящите Условия са неделима и безусловна част от предлаганите услуги и се прилагат за всички потребители на платформата без изключение.

Всяко нарушение на настоящите Условия от страна на потребителите носи определена отговорност, както е описано в Раздел IX от настоящите Условия, или в други случаи, се носи отговорност, предвидена от български законодателство.

KV. VAZRAZHDANE
STR. KNYAZ BORIS I №148, 1,
1000, SOFIA,
BULGARIA
BAGSTOP LTD. OOD
email: support@bagstop.club – support
телефон:+39 333 15 14 367 (италиански, руски, украински)
телефон: +35 987 74 86 921 (английски, български, немски, руски, украински)